MONTOVANÉ TELOCVIČNE

Oblúkové haly predstavujú multifunkčné riešenie vo výstavbe hál. Primárne sú navrhnutné ako montované telocvične, konštrukčné dispozície však predurčujú montované haly na použitie v rôznych oblastiach. Výstavba typizovanej telocvične je časovo rýchlou, energeticky úspornejšou a ekonomicky nenáročnou variantou klasických telocviční v školských zariadeniach. 

Poloha

Objekt telocvične je navrhnutý ako samostatná stavba. Telocvičňu v prípade osadenia k existujúcemu objektu školského zariadenia je nutné osadiť v príslušnej požiarnej vzdialenosti a prepojiť ju s daným objektom spojovacou chodbou. Objekt je vhodné osovo orientovať v smere sever/juh.

Dispozičné a prevádzkové riešenie

Objekt telocvične sa skladá z dvoch častí, a to z časti zázemia, ktorá je dvojpodlažná a z časti pre cvičenie a hry, ktorá je spracovaná v troch veľkostných variantoch, a to variant 1 (rozmer 18x12), variant 2 (rozmer 18x24) a variant 3 (rozmer 18x36). Časť zázemia je zhodná pre všetky tri veľkostné varianty. V časti zázemia sa nachádzajú vstupné priestory, schodisko na poschodie (galériu), WC muži a ženy, náraďovňa, šatne chlapcov a šatne dievčat. Šatne sú veľkostne zhodné. Je v nich navrhnutý priestor pre prezliekanie cvičencov a priestor pre hygienu/sprcha, umývacie žľaby. Každá šatňa je dimenzovaná v skrinkovom prevedení (možnosť uzamknutia skriniek) pre 18 cvičencov. Podľa potreby je možné vešiakový systém v každej šatni zvýšiť na kapacitu 24 cvičencov. Spolu je možné v oboch šatniach pri skrinkovom prevedení umiestniť 36 (resp. 48) cvičencov.

Na poschodí zázemia, ktoré je prístupné dvojramenným schodiskom sa nachádza kabinet učiteľa, samostatné WC a ostatnú časť tvorí galéria, na ktorej je možné umiestniť posilňovňu, stôl pre stolný tenis a podobne. Vo variante 1 je veľkosť hracej plochy 18x12 m. Výška hracieho priestoru pre všetky varianty je 7 m. Vo variante 1 je možné prevádzkova všetky gymnastické cvičenia (šplh, hrádza, kruhy, kladina, preskoky a podobne). Je možné osadiť na steny rebriny, osadiť kôš na streetbasketbal a je možné na hraciu plochu umiestniť ihrisko pre bedminton. Varianta 1 je vhodná pre malé školy. 

Vo variante 2 je veľkosť hracej plochy 18x24 m. V tejto variante je možné navyše voči variante 1 umiestniť na hracej ploche ihrisko pre volejbal, nohejbal, 2 x bedmintonové ihrisko a je možné hrať aj halový futbal. 

Vo variante 3 je veľkosť plochy 18x36 m. V tejto variante je možné na hraciu plochu umiestniť tenisový kurt, basketbalové ihrisko ako aj ihrisko pre hádzanú. Vybavenie telocvične náradím bude dodané podľa požiadaviek investora.

Konštrukčné riešenie 

Zvislé konštrukcie, oblúková strecha, obvodové a stropné konštrukcie sú navrhnuté z lepených profilov z masívneho dreva. Objekt bude založený na základových pätkách a doskách. Zakladanie bude navrhnuté na základe výsledkov vykonaného geologického prieskumu. Stavba je izolovaná tepelnou izoláciou v príslušnej hrúbke a to tak, aby boli splnené požiadavky na nízkoenergetickú budovu. Krytinu strechy tvorí gumová membrána. Odkvapové plechy a strešné zvody budú z pozinkovaného, prípadne z poplastovaného plechu. Všetky okná budú plastové s izolačným trojsklom. Povrch podlahy v zázemí bude zhotovený z keramickej dlažby. Podlahu v hracom priestore tvorí klasická palubová podlaha. Farebné riešenie objektu je možné navrhnúť podľa požiadaviek investora, ale je dobré ju prispôsobiť v prípade pristavenia k pôvodným budovám.

Technické zariadenia budov 

Nakoľko je budova navrhnutá ako nízkoenergetický objekt, bude vykurovaná teplovzdušným vykurovaním s rekuperáciou vzduchu. Vykurovanie je možné v letných mesiacoch použiť ako klimatizáciu. Šatňové priestory v zázemí, WC a chodba budú vykurované elektrickým podlahovým vykurovaním. Príprava teplej úžitkovej vody bude zabezpečená termosolárnymi panelmi so zásobníkmi TÚV. Objekt telocvične je osvetlený denným osvetlením cez navrhované okná. Toto osvetlenie nie je dostatočné a preto v objekte bude osadené úsporné osvetlenie z LED svetiel. Priestory šatní a WC sú osvetlené denným svetlom a LED osvetlením. Vetranie telocvične a priestoru zázemia je zabezpečené cez navrhované okná. V hracom priestore bude časť okien pevných a časť výklopných. Objekt musí byť pripojený na rozvod elektrickej energie, vodovod, kanalizáciu, prípadne vlastnú žumpu.

Ekonomika 

Výstavbu telocvične zlacňuje a urýchľuje jej typizácia a modulovosť (veľmi krátky realizačný čas, max. 3 mesiace). Prevádzka telocvične je energeticky úsporná. Z uvedených dôvodov je takýto objekt dostupný aj pre školské zariadenia v menších obciach a mestách, ktoré na klasicky budovanú telocvičňu nemajú dosť finančných prostriedkov.